เกี่ยวกับคลินิก

> ประวัติคุณหมอรุ่งโรจน์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ. 2537 และได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ จากสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในปีพ.ศ.2541 รวมถึงได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตวิทยาและประสาทวิทยา จากประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2548 นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาบัตรผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาอายุรศาสตร์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอนและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในปีพ.ศ. 2551 และ 2553 ตามลำดับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ เริ่มปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จากนั้นได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 และ และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-1/11 เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิจัยด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ร่วมกับการเผยแพร่ข้อมูลจากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชนแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวนมากกว่า 100 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเช่น ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์อาการสั่น เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย เป็นต้น จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลดีเด่นประเภทการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทรัพย์สินทางปัญญา จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557 และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-1/11 เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558