โรคพาร์กินสัน

> โรคพาร์กินสัน

1. อาการทางจิตประสาท

ผู้ป่วยอาจจะเกิดภาวะเหล่านี้

 

1.1 อาการหดหู่หรืออาการซึ่มเศร้า (Depression) ปัจจุบันเราทราบว่าโรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดจาก ปัญหาทางจิตใจที่ส่งผลมาจารโรคหรือที่เราเรียกว่า Reactive Depression อย่างเดียว โรคซึมเศร้านี้เกิดจาก สารเคมีในสมอง โดยเฉพาะสารที่ชื่อว่า ซีโรโตนิน (Serotonin) ที่ลดน้อยลง เพราะฉะนั้นสาเหตุของอาการ หดหู่ซึมเศร้าของโรคพาร์กินสันนั้น อาจจะเนื่องจากความรู้สึกที่คิดว่าตัวเองป่วย จึงมีอาการหดหู่หรืออาจ เกิดจากโรคพาร์กินสันเอง ซึ่งมีผลทำให้สารซีโรโตนินลดน้อยลง นอกเหนือจากการลดลงของสารโดปามีน

1.2 อาการวิตกกังวล มีความรู้สึกกระวนกระวายใจ ไม่มีความสุข

1.3  อาการทางจิต/โรคจิต เช่น จิตเภท (เห็นภาพหลอน หลงผิด)

1.4  การเรียนรู้ถดถอยลง จะพบในระยะหลังๆของการเป็นโรค ผู้ป่วยจะจดจำเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้ยากขึ้น สมาธิในการทำงานลดลง ทำงานที่มีความซับซ้อนได้ยากกว่าปกติ เช่น การจัดทำแผนงานเพื่อทำโครงการ ต่างๆ การบริหารงาน แต่ทักษะในการคำนวณตัวเลข และการใช้ภาษาต่างๆยังคงทำได้ดีเหมือนเดิม

1.5  อาการหลงลืม ความจำเสื่อม ส่วนใหญ่จะพบในระยะหลังๆของการเป็นโรค ซึ่งจะแตกต่างจาก โรค Alzheimer’s disease ที่มีอาการพาร์กินสันร่วม ซึ่งจะมีอาการหลงลืมเป็นอาการเด่นนำมาก่อนตั้งแต่ต้น ส่วนอาการของระบบประสาทสั่งการจะไม่เด่นชัดและจะปรากฏในช่วงหลังของโรค