โรคพาร์กินสัน

> โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสันมีอาการอย่างไร ?

อาการโรคพาร์กินสัน

1. อาการสั่น (Tremor)  ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ประมาณ ร้อยละ 70 มักเป็นอาการแรกที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ ลักษณะอาการสั่นของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน จะมีลักษณะเฉพาะและมีความสำคัญมากในการแยกอาการสั่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันออกจากโรคอื่นๆ ที่มีอาการใกล้เคียงและอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ที่สำคัญคือ การแยกอาการสั่น จากโรคพาร์กินสันออกจากโรคสั่นแบบเอสเซนเชียล (Essential Tremor) หรือเรียกสั้นๆ ว่า โรคสั่นแบบ ET หรือโรคสั่นแบบพันธุกรรมการแยกโรคให้ถูกต้องแต่แรกเริ่มนั้นมีความสำคัญมาก เพราะการรักษามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งการดำเนินของโรคที่มีความแตกต่างกันด้วย  

 

ภาพที่ 3 อาการสั่น (Tremor)